Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, że przetwarzamy  dane osobowe:

 

 • kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – imię, nazwisko,NIP, telefon, adres e-mail, adres wykonywania działalności, nr rachunku bankowego , dane dot. sytuacji majątkowej i finansowej  pozyskane w toku wykonywania umowy, oraz ich pracowników i współpracowników  – imię nazwisko, telefon, adres e-mail, stanowisko służbowe, orientacyjny wiek
 • w przypadku kontrahentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osób uprawnionych do reprezentacji – imię nazwisko, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, oraz pracowników, współpracowników takich podmiotów – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail , stanowisko służbowe, orientacyjny wiek.

 

 

Administratorem danych osobowych jest:

FIGEL Sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23

KRS 0000100528, NIP 9570782783

kontakt: figel@figel.pl

 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy łączącej FIGEL Sp. z o.o.  z Kontrahentami i dostawcami usług (art. 6 ust 1 b RODO)
 • nawiązania współpracy z FIGEL Sp. z o.o. np. przez przedłożenie ofert (art. 6 ust 1 a RODO)
 • realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa (art. 6 ust 1 c RODO)
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych tj. jest celów marketingowych i w celu windykacji należności (art. 6 ust 1 f RODO)
 • zrozumienia potrzeb użytkowników produktów, w tym możliwych i rekomendowanych działań promocyjnych i marketingowych, przeprowadzenia szkoleń i wsparcia technicznego, ustalenia wynagrodzenia należnego pracownikom

 

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania.

Będzie to czas konieczny do wykonania umowy  lub też czas wymagany przepisami prawa w sytuacji kiedy przetwarzanie jest związane z realizacją obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa. W sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora  – windykacja – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, a jeśli cele marketingowe – do czasu wycofania zgody.

W każdym jednak przypadku dane nie będą przechowywane przez okres krótszy niż wymagany przepisami prawa.

 

 

Odbiorcy danych:

 • organy podatkowe i inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty zajmujące się windykacją należności i wymianą informacji gospodarczych
 • dostawcy towaru
 • Kancelarie Prawne
 • obsługa IT
 • instytucje finansowe obsługujące FIGEL Sp. z o.o.

 

 

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, może jednak zlecać wykonanie określonych usług usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Po otrzymaniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeśli  przetwarzanie odbywa się    na podstawie art. 6 ust.1 lit. a)
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

W zakresie przetwarzania danych dla celów związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Administratora podanie danych jest wymogiem ustawowym, w przypadku pozostałych celów jest to wymóg umowny. Podanie danych osobowych we wszystkich celach ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do nawiązania współpracy i zawarcia umowy.